چطور کار می کند

سه قدم تا انجام پروژه
قدم اول

تکمیل یک فرم و توضیح درباره آنچه نیاز دارید و ارسال پروژه


قدم دوم

دریافت پیشنهاد همکاری از سمت مهندسین سایت و انتخاب بهترین پیشنهاد


قدم سوم

پرداخت هزینه کار به فریلنسر پس از دریافت پروژه و رضایت کامل