تعرفه ها

تعرفه عضویت و ارسال پیشنهاد

فریلنسرها
فریلنسر پایه
تومان0 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 30

تمدید پیشنهاد :- خیر

خرید پیشنهاد اضافه :- خیر

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- خیر

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید
فریلنسر ویژه
تومان10 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 40

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید

آژانس ها
تیم پایه
تومان20 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 50

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید
تیم ویژه
تومان30 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 60

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- بله


عضویت را انتخاب کنید