armsot

مهندس الکترونیکنمونه کار هاتاریخ عضویت
08 خرداد 1396

کارفرمای پروژه های زیر:

شبیه سازی نمودار های مقاله ای با cadence

فریلنسر پروژه های زیر:

نمایش داده بر روی lcd
x