عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


16 خرداد
باز

توضیحات

حل تمرین با استفاده از نرم افزار SPSS:

۱_برای داده واقعی کلاستیرینگ و درخت تصمیم و آنتروپی را محاسبه کنید متغیر پاسخ آن را به صورت یک رگرسیون در نظر بگیرید و تاثیر عوامل کمکی بر پاسخ آن را بررسی نمایید؟
۲_ برای داده واقعی از طریق روشهای لجستیک و روش مدل خطی تحلیل مناسب را انجام و نتایج را ارائه دهید؟
۳_ برای داده واقعی روش مولفه های اصلی راانجام داده و عوامل اصلی تعیین شود همبستگی بین عوامل اصلی و عوامل متعیرهای اولیه را بدست آورید؟

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

کامپیوتر

نرم افزار های آنالیز و شبیه ساز

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

هنوز پیشنهادی برای این پروژه ارسال نشده است

کارفرما

danaeian

آخرین بازدید: 17 خرداد - 08:17


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x